Algemene (leverings) voorwaarden voor zakelijke klanten

Algemene Voorwaarden van MyCademy Nederland B.V., gevestigd te Arnhem.

Versie geldig vanaf 05-07-2017.

Bedrijfsgegevens

MyCademy Nederland B.V.
Meander 901
6825 MH Arnhem
Nederland

Tel. +31 (0)26 – 2051333
Kvk nr. 67863000
BTW nr. 857203678B01

Handelsnamen

MyCademy Nederland B.V. is actief onder de volgende handelsnamen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gevoerde handelsnamen:

  • MyCademy
  • MyCademy.com

Definities

Opdrachtnemer: MyCademy Nederland B.V.

Opdrachtgever: een ieder die met Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat danwel aan wil gaan, of aan wie Opdrachtnemer een aanbieding doet.

Dienst: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en/op producten zoals, maar niet uitsluitend, online trainingen, e-learning, LiveLabs, proefexamens, adviesdiensten en Software ter ondersteuning en aansturing van het leerproces.

Opleidingscatalogus: de verzameling van de door Opdrachtgever afgenomen kennisproducten (zoals maar niet uitsluitend e-learning, LiveLabs, proefexamens en/of e-books) rondom een bepaald thema zoals beschreven in de Overeenkomst als onderdeel van de afgenomen Dienst.

Software: de internetsite(s) van Opdrachtnemer alsook de geleverde cloud software ter ondersteuning van het leerproces (het MyCademy platform).

Website(s): tenzij expliciet anders vermeld betreft het hier alle internetsite(s) van Opdrachtnemer en haar handelsnamen inclusief de Software.

Gebruiker(s): Medewerkers van Opdrachtgever welke de Dienst en/of de Software gebruiken.

Leverancier: een leverancier van Opdrachtnemer.

Overeenkomst: overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever inclusief de daarbij behorende bijlage(n) en deze algemene voorwaarden.

Systeem: de IT-omgeving die door Opdrachtgever en/of haar Gebruikers wordt ingezet om toegang te kunnen verkrijgen tot en gebruik te kunnen maken van de Dienst, inclusief de daartoe behorende hardware, software en databestanden.

Vertrouwelijke Informatie: iedere mondeling of schriftelijk door een der partijen verstrekte informatie waarvan direct duidelijk is dat deze vertrouwelijk is alsmede iedere zulke informatie waarvan de betreffende partij aanduidt dat deze als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

AAV: Deze algemene voorwaarden.

Licentie(s): Een aan één natuurlijk persoon toegewezen niet overdraagbaar gebruiksrecht van de Dienst.

Intellectuele Eigendom: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellen rechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken, of andere voortbrengselen, alsmede – al dan niet octrooieerbare – technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite(s) van Opdrachtnemer.

1.2. Door het aangaan van een Overeenkomst geeft Opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

1.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de AAV te wijzigen door kennisgeving via e-mail en/of de Dienst, daarbij een termijn van vier (4) weken in acht nemende. De gewijzigde AAV zullen op de Website(s) van Opdrachtnemer worden geplaatst.

1.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wijst Opdrachtnemer alle Algemene (inkoop) Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2. Voorwerp van Overeenkomst

2.1. Opdrachtnemer verstrekt hierbij Opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht, welk recht Opdrachtgever hierbij aanvaardt, om gebruik te maken van de Dienst in zijn eigen organisatie conform de voorwaarden van deze AAV en de onderhavige Overeenkomst.

3. Implementatie en configuratie

3.1. Opdrachtnemer zal de Dienst met zorg inrichten. Opdrachtgever zal de voor opname of verwerking in de Dienst benodigde materialen tijdig, met inachtneming van de overeengekomen termijnen en in een door Opdrachtnemer te bepalen format aanleveren. Opdrachtgever aanvaardt de Dienst in de staat waarin dit zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Opdrachtnemer om zich naar beste vermogen in te spannen om deze fouten en gebreken te herstellen.

3.2. Opdrachtgever staat er voor in dat het Systeem voldoet aan de specificaties van Opdrachtnemer om het door Opdrachtgever gewenste gebruik van de Dienst te bewerkstelligen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf het Systeem installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)software en gebruiksomgeving daartoe aanpassen.

4. Rechten en plichten van Opdrachtnemer

4.1. Opdrachtnemer heeft het recht de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten en gebreken te herstellen. Opdrachtnemer zal zich inspannen om eventuele fouten en gebreken in de Dienst op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten en gebreken worden hersteld. Indien een aanpassing naar het redelijk oordeel van Opdrachtnemer een aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van Opdrachtgever c.q. leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit c.q. leidt tot stoppen van het aanbieden van bepaalde functionaliteit, dan zal Opdrachtnemer daarvan Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor om bepaalde functionaliteiten op enig moment in het geheel niet meer aan te bieden via de Dienst, Opdrachtnemer zal opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Omdat de functionaliteit van de Dienst aan meerdere Opdrachtgevers worden geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade in het kader van de in dit artikellid bedoelde omstandigheden.

4.2. Opdrachtnemer is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de door Opdrachtnemer voorgeschreven procedure teneinde Opdrachtgever en/of haar Gebruikers in staat te stellen toegang te verkrijgen tot de Dienst, zonder dat hierdoor een recht op ongedaanmaking of schadevergoeding van Opdrachtgever tegenover Opdrachtnemer ontstaat. Opdrachtnemer zal in een dergelijk geval Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

4.3. Opdrachtnemer heeft het recht de gebruiksrechten ten aanzien van de Dienst c.q. de levering van andere zaken en/of diensten (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Opdrachtgever:

  • 4.3.1. enige verplichting tegenover Opdrachtnemer niet nakomt;
  • 4.3.2. in strijd handelt met deze AAV;
  • 4.3.3. en/of naar de mening van Opdrachtnemer een storing c.q. vertraging van de Dienst veroorzaakt.

Opdrachtnemer zal Opdrachtgever van tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd.

4.4. Opdrachtnemer heeft het recht om te allen tijde de inhoud van de Opleidingscatalogus welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst te wijzigen. Het betreft hier zowel toevoegingen aan als het verwijderen van kennisproducten uit de Opleidingscatalogus gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

5. Rechten en plichten van Opdrachtgever en haar Gebruikers

5.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst aan Gebruikers in gebruik te geven onder voorwaarden en bepalingen die conflicteren met de bepalingen in deze AAV en de daarbij behorende Bijlagen.

5.2. Opdrachtgever staat ervoor in dat Gebruikers nimmer handelen in strijd met de verplichtingen in de Overeenkomst alsmede gebruiksvoorschriften en gebruiksprocedures die door Opdrachtnemer van tijd tot tijd worden verstrekt of digitaal ter beschikking worden gesteld via de Dienst. Verplichtingen voor Opdrachtgever zijn mutatis mutandis verplichtingen voor haar Gebruikers.

5.3. Opdrachtgever en haar Gebruikers bepalen welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Opdrachtgever is er tegenover Opdrachtnemer voor verantwoordelijk dat die informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden en ook anderszins rechtmatig is. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Opdrachtgever met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie inbreuk maakt op rechten van derden dan wel anderszins onrechtmatig is.

5.4. Mocht Opdrachtnemer kennis hebben of tot het besef komen dat materiaal of informatie die Opdrachtgever en/of haar Gebruikers met behulp van de Dienst hebben opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is of aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om prompt te handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal Opdrachtnemer aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.

5.5. Opdrachtgever en haar Gebruikers moeten de verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim (laten) houden. Het is niet toegestaan gebruikersnamen, wachtwoorden en/of eventueel verstrekte alternatieve authenticatiemiddelen over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Opdrachtnemer hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
misbruik van gebruikersnamen, wachtwoorden en/of eventueel verstrekte alternatieve authenticatiemiddelen en mag ervan uitgaan dat Opdrachtgever en haar Gebruikers die zich aanmelden met de gebruikersnaam, het wachtwoord van de Gebruiker en/of eventueel verstrekte alternatieve authenticatiemiddelen ook daadwerkelijk die Gebruiker is. Zodra Opdrachtgever weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen, wachtwoorden en/of eventueel verstrekte alternatieve authenticatiemiddelen in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Opdrachtgever daarvan Opdrachtnemer op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van Opdrachtgever om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.

5.6. De diensten, zaken en gebruiksrechten die door Opdrachtnemer krachtens de Overeenkomst worden
verleend of geleverd mogen slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom.

5.7. Opdrachtgever en haar Gebruiker(s) dient zich te houden aan de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, die door of namens Opdrachtnemer worden verstrekt.

5.8. Opdrachtgever ziet erop toe dat de Dienst niet voor andere doeleinden en/of door derden wordt gebruikt.

6. Beschikbaarheid en Ondersteuning

6.1. Opdrachtnemer spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Dienst conform het bepaalde in Bijlage 1 (Service Level Agreement). Opdrachtnemer staat uitdrukkelijk niet in voor het (ongestoord) functioneren hiervan.

6.2. Opdrachtnemer spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de Dienst zonder dat daardoor evenwel de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en haar Gebruikers wordt weggenomen voor afdoende beveiliging van haar systemen, gegevens en andere, al dan niet gevoelige, informatie.

6.3. Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever en haar Gebruikers ondersteuning bij het gebruik van de Dienst conform het bepaalde in Bijlage 1 (Service Level Agreement).

6.4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst. Opdrachtnemer zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en Opdrachtgever en haar Gebruiker(s) tijdig via e-mail en/of de Dienst van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Opdrachtnemer zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige ongedaanmaking of schadevergoeding tegenover Opdrachtgever gehouden zijn.

7. Prijzen en betalingstermijn

7.1. Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

7.2. Alle prijzen op zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

7.3. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

7.4. Facturen van Opdrachtnemer zijn na verzending aan Opdrachtgever direct opeisbaar. Indien Opdrachtnemer binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum geen betaling heeft ontvangen, mag Opdrachtnemer de wettelijke rente in rekening brengen. Onverminderd haar overige rechten is Opdrachtnemer gerechtigd toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, indien zij niet binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum betaling heeft ontvangen.

7.5. Ter zake het aantal afgenomen Licenties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Opdrachtnemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

8. Gegevensbeheer en Persoonsgegevens

8.1. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever en haar personeel in de Dienst. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de website, de Software en/of de Dienst. Opdrachtnemer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal gegevens niet verstrekken aan derden.

8.2. Opdrachtnemer respecteert de privacy van de gebruikers van de Website(s) en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

8.3. Opdrachtnemer maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst waarvoor u zich expliciet heeft opgegeven. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

8.4. Indien u een overeenkomst aangaat met Opdrachtnemer geeft u Opdrachtnemer het recht uw bedrijfsnaam en bedrijfslogo te vermelden als klant van Opdrachtnemer. De vermelding vindt alleen plaats op de website(s) van Opdrachtnemer en zal niet gebruikt worden in externe marketing uitingen. Indien u dit niet wenst kunt u dit schriftelijk aangeven aan Opdrachtnemer en dan zullen wij alle vermeldingen van Opdrachtgever verwijderen van de website(s).

8.5. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om recensies die zijn geplaatst op haar websites te gebruiken voor marketingdoeleinden.

8.6. Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

8.7. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever onverwijld in kennis van een inbreuk op de beveiliging, bedoeld in lid 8.6, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens die door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever worden verwerkt.

8.8. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens die in opdracht van Opdrachtgever en/of haar Gebruikers worden verwerkt uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (laten) verwerken en opslaan.

9. Overeenkomst

9.1. Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever komt tot stand nadat de overeenkomst door Opdrachtnemer is bevestigd.

9.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan het accepteren van een overeenkomst een kredietwaardigheidscheck uit te laten voeren. Afhankelijk van de uitkomsten van deze controle kan Opdrachtnemer aanvullende voorwaarden stellen aan het accepteren van de overeenkomst en/of besluiten een overeenkomst niet te accepteren.

9.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen overeenkomsten niet te accepteren.

10. Communicatie

10.1. Iedere communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in het kader van de Dienst kan elektronisch geschieden, waaronder per e-mail of via de Dienst, behoudens voor zover in de Overeenkomst daarvan wordt afgeweken of dwingend rechtelijke verplichtingen zich daartegen verzetten.

10.2. De door Opdrachtnemer opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

10.3. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.

11. Uitsluiting van de gebruiksrechten

11.1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever of personeel daarvan (tijdelijk danwel permanent) per direct uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website, de Dienst en/of de Software. Opdrachtnemer kan het gebruik blokkeren en/of verwijderen indien de Opdrachtgever of personeel daarvan in strijd handelt met (de gedachten van) de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

11.2. Bij een (tijdelijke) uitsluiting, blokkade of verwijdering van de Dienst heeft Opdrachtgever nooit recht tot enige schadevergoeding.

11.3. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Opdrachtnemer het recht om Opdrachtgever per direct uit te sluiten van verder gebruik van de website, de Dienst en/of de Software.

11.4. Bij een (tijdelijke) uitsluiting, blokkade of verwijdering van de Dienst worden eventuele boetes en schades direct opeisbaar.

12. Intellectueel eigendom

12.1. Alle rechten van Intellectuele Eigendom met betrekking tot de Dienst alsmede op de voorbereidende
stukken, handleidingen en/of ander materiaal zullen zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst (blijven) berusten bij Opdrachtnemer of bij de derde van wie Opdrachtnemer het recht heeft verkregen om de betreffende delen van de Dienst aan Opdrachtgever en/of haar Gebruikers ter beschikking te stellen.

12.2. Opdrachtgever staat er voor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

12.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Software te kopiëren, aan te passen, te decompileren, te vertalen of te veranderen, behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer en, behoudens voor zover wettelijk toegestaan.

12.4. Opdrachtgever mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot de rechten van
Intellectuele Eigendom niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde
informatie van vertrouwelijke aard is.

12.5. Indien Opdrachtgever door een derde aansprakelijk wordt gesteld met betrekking tot een mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk te informeren. Tevens zal Opdrachtgever de derde per direct verwijzen naar Opdrachtnemer in het kader van dit mogelijke inbreuk. Opdrachtnemer zal ten allen tijde de door een derde aanhangig gemaakte zaak over nemen.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Hoewel met betrekking tot de website, de Dienst en de Software de uiterste zorg is nagestreefd, wordt voor de aanwezigheid van eventuele problemen en de gevolgen daarvan niet ingestaan noch aansprakelijkheid aanvaard.

13.2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald met een maximum van € 1.250.000,- (één miljoen tweehondervijftigduizend euro).

13.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen acht (8) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. Opdrachtnemer kan uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

13.4. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.5. Eveneens uitgesloten is aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:

  • 13.5.1 onoordeelkundig en onrechtmatig gebruik van de website en/of de Dienst;
  • 13.5.2 gebrekkig functioneren van een Leverancier en/of haar producten of diensten;
  • 13.5.3 inbreuk op rechten van derden welke veroorzaakt worden door producten en/of diensten welke Opdrachtnemer inkoopt bij Leveranciers.
  • 13.5.4 anderszins, niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken.

13.6. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot herstel van gegevens die verloren zijn gegaan of vergoeding van schade veroorzaakt door het verloren gaan van gegevens.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1. Eigendom van alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verkochte en geleverde zaken blijft bij Opdrachtnemer zolang Opdrachtgever de vorderingen van Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Opdrachtgever de vorderingen van Opdrachtnemer wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

14.2. Specifiek voor geleverde digitale diensten zoals, maar niet uitsluitend, online trainingen (e-learning), online LiveLabs, online proefexamens en de Software geldt dat Opdrachtgever een gebruiksrecht voor een vooraf bepaald aantal Gebruikers voor een vooraf bepaalde tijd verwerft. Opdrachtgever verwerft expliciet geen eigendom van de Dienst en/of de Software.

14.3. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

14.4. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Opdrachtnemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden.

14.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

15. Overmacht

15.1. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) door buiten de macht van partijen gelegen omstandigheden (zoals brand, watersnood, vorst, bliksem, arbeidsgeschil, staking c.q. storingen, mobilisatie, inbeslagname van goederen, handelsblokkade, het ontbreken van transportmiddelen en een algemeen gebruik van voorraden) welke het ongestoorde nakomen van de Overeenkomst, waaronder het functioneren of de toegankelijkheid van de Dienst dan wel andere diensten verhinderen of onredelijk kostbaar maken, zal een eventuele verplichting tot nakoming worden opgeschort voor een periode gelijk aan de duur van voornoemde omstandigheden.

15.2. Indien het nakomen van de betreffende verplichting onmogelijk is geworden ten gevolge van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde gebeurtenissen voor een periode van meer dan zes (6) maanden heeft elke partij het recht om de Overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst.

15.3. In het geval één van de onder lid 16.1. genoemde gebeurtenissen voorkomt is Opdrachtnemer nimmer tot enige ongedaanmaking of schadevergoeding tegenover Opdrachtgever gehouden.

16. Geheimhouding

16.1. leder der partijen zal alle redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen teneinde de geheimhouding van Vertrouwelijke Informatie te waarborgen voor zover zulks mogelijk is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en behoudens voor zover Opdrachtnemer een wettelijke of tuchtrechtelijke plicht tot bekendmaking heeft.

17. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

17.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem te Nederland kennis, tenzij Opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Opdrachtgever te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

18. Slotbepaling

18.1. De Overeenkomst inclusief deze AAV bevat alle afspraken tussen partijen en treedt in de plaats van alle andere afspraken, toezeggingen en overeenkomsten ter zake tussen partijen.

18.2. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zijn door Opdrachtgever behoudens uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer niet aan derden overdraagbaar. Opdrachtnemer mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

18.3. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst inclusief deze AAV onverbindend of ongeldig mochten blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden teneinde vervangende bepalingen overeen te komen welke de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benaderen.

Bijlage(n)

  • SLA MyCademy Dienstverlening (wordt separaat verzonden na de overeenkomst)