Kennismanagement zorgt voor betere resultaten

Het vergroten van kennismanagement zorgt voor betere resultaten

Dat kennismanagement van belang is, wordt vaak als vanzelfsprekend gezien. Echter wordt juist hierdoor vaak niet verder gekeken naar de redenen waarom dit zo belangrijk is. Dit kan ertoe leiden dat beleid binnen organisaties om de ontwikkeling van kennis te bevorderen te weinig specifieke aandacht krijgt, wat gevolgen heeft voor de implementatie ervan.

Het belang van kennismanagement

In de huidige digitale kenniseconomie zijn er voor bedrijven volop kansen om zich te ontwikkelen, profileren en succesvol te zijn. Om deze kansen te kunnen benutten is het noodzakelijk dat er voldoende en actuele IT-kennis aanwezig is.

Ondanks de problemen rondom implementatie in de praktijk, wordt kennisontwikkeling in de ICT om deze reden door vrijwel elk bedrijf en elke IT-professional onderschreven. Gezien het snelle tempo waarmee technische systemen worden ontwikkeld, is kennis echter al heel snel achterhaald. Schattingen geven aan dat dit al na zo’n 6 tot 12 maanden het geval is.

Bijblijven

Om bij te kunnen blijven, maar ook om systemen simpelweg in de lucht te kunnen houden, is het van belang dat werknemers voldoende op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen. Dit is eveneens van belang om concurrerend te kunnen blijven, wat ook daadwerkelijk zichtbaar is in de resultaten van bedrijven.

Uit onderzoek komt naar voren dat het merendeel van de bedrijven die succesvol zijn, hun kennis op het gebied van ICT beoordelen als vooruitlopend op dat van anderen.

Door de juiste kennismanagement zorg je ervoor dat goede ICT’ers zich interesseren en binden aan het bedrijf. In het algemeen geeft het merendeel van de werknemers in Nederland aan dat zij leren en ontwikkeling belangrijker vinden dan het salaris. Voor ICT’ers geldt daarbij in het bijzonder dat zij het werken met de nieuwste technologieën een aantrekkelijk aspect van een baan vinden. Behalve dat je hiermee goede professionals aantrekt, impliceert dit ook dat zij gemotiveerder zullen zijn. Hierdoor is te verwachten dat zij beter zullen functioneren.

Kennismanagement in de praktijk

Uit onderzoek is gebleken dat 29 procent van de bedrijven aangeeft dat investeringen in kennisontwikkeling in de ICT dusdanig belangrijk voor hen zijn, dat hun voortbestaan hier (mede) van afhangt.

In de praktijk heeft dit zich echter niet in beleid vertaald en blijven investeringen achter. Een belangrijke oorzaak hiervan lijkt onder andere te zijn dat in HR-beleid opleidingen en deskundigheidsbevordering als generiek benaderd worden, waardoor het zwaartepunt niet bij de ICT komt te liggen.

In het algemeen worden opleidingen en cursussen vaak als kostenpost gezien. Voor veel bedrijven is het onduidelijk wat een investering in kennisontwikkeling hen uiteindelijk oplevert. Dit komt doordat er onvoldoende gemonitord wordt om concrete uitspraken over de resultaten te doen.

Onderzoek toont aan dat slechts 6 procent het rendement op investering (ROI) meet. Toch zegt, volgens dit onderzoek, 75 procent van de bedrijven dat ze succesvoller zouden kunnen zijn met meer of betere IT-kennis en geeft 70 procent van de bedrijven aan hier volledig tot sterk afhankelijk van te zijn.

Hoewel het merendeel van de bedrijven het belang van kennisontwikkeling dus onderschrijven, blijkt ook dat 57 procent de risico’s van achterhaalde kennis onderschat.

Krijg hulp bij kennismanagement  Continuous learning

  Om in de ICT succesvol te kunnen zijn, is het van belang dat je als professional je kennis voortdurend kunt bijhouden en je je kunt blijven ontwikkelen.

  Alleen op die manier is het mogelijk om als bedrijf op lange termijn duurzaam goede resultaten te kunnen bereiken. Hiervoor is het van belang om steeds goed te bekijken welke kennis op dat moment nodig is. Kennismanagement speelt hierin een belangrijke rol.

  Flexibele en continue leermogelijkheden zijn een vereiste om het snelle tempo van ontwikkelingen in de ICT bij te kunnen houden. Alleen op die manier kan voorkomen worden dat kennis in een bedrijf veroudert.

  Onderzoek wijst uit dat digitaal leren daarbij veel effectiever is dan klassikaal leren.

  Bovendien is deze manier van leren substantieel goedkoper en is deze aan te passen aan de behoefte van het moment. Een werkgever kan daarnaast beter zicht houden op datgene wat er geleerd wordt, waardoor verdere leertrajecten beter vormgegeven kunnen worden. Dit komt niet alleen de eigen ontwikkeling ten goede, maar ook die van collega’s doordat kennis in teams gedeeld kan worden.

  MyCademy

  Hoewel veel bedrijven aangeven dat ze aan continue kennisontwikkeling doen, blijkt dat in de praktijk slechts een klein deel (5-7%) erin slaagt om dit daadwerkelijk te faciliteren.

  MyCademy biedt hierin een oplossing doordat er sprake is van een ruim en flexibel aanbod van up to date kennis op diverse gebieden binnen de ICT.

  Maar MyCademy gaat veel verder dan dat. Wij focussen ons namelijk niet direct op de IT professional zelf, maar op de gehele organisatie:

  • Hoe gaat men nu met kennis om?
  • Welke middelen worden er nu al ingezet?
  • Heerst er een bepaalde leercultuur?

  Wij hebben hier een bewezen methode voor ontwikkelt die wij het Continuous Learning 3C-model noemen.