Algemene voorwaarden

Algemene (leverings)voorwaarden

Algemene voorwaarden van MyCademy Nederland B.V., gevestigd te Arnhem. 

 

Versie geldig vanaf 11-04-2024. 

 

Bedrijfsgegevens 

MyCademy Nederland B.V. 
Meander 901 
6825 MH Arnhem 
Nederland 

Tel. +31 (0)26 – 2051333 
KvK nr. 67863000 
BTW nr. 857203678B01 

 

Handelsnamen 

MyCademy Nederland B.V. is actief onder de volgende handelsnamen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gevoerde handelsnamen: 

 • MyCademy 
 • MyCademy.com 

 

Definities 

In de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. De onderstaande begrippen hebben (zowel in enkelvoud als in meervoud) de onderstaande betekenis:

 

AV: Deze algemene voorwaarden van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. 

 

AP: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Datalek: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens zoals bedoeld in artikel 4 onder 12 AVG.

 

 

Dienst: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en/of producten zoals, maar niet​ uitsluitend, online trainingen, e-learning, LiveLabs, proefexamens, adviesdiensten en Software ter ondersteuning en aansturing van het leerproces. 

 

Gebruiker(s): Medewerkers van Opdrachtgever welke de Dienst gebruiken.​

 

Intellectuele Eigendomsrechten: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of​ andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken, of andere voortbrengselen, alsmede – al dan niet octrooieerbare – technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 

 

Leverancier: een leverancier van Opdrachtnemer.​  

 

Opdrachtgever: een ieder die met Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat danwel aan​ wil gaan, of aan wie Opdrachtnemer een aanbieding doet. 

 

Opdrachtnemer: MyCademy Nederland B.V.​  

 

Opleidingscatalogus: de verzameling van de door Opdrachtgever afgenomen​ kennisproducten (zoals maar niet uitsluitend e-learning, LiveLabs, proefexamens en/of e-books) rondom een bepaald thema zoals beschreven in de Overeenkomst als onderdeel van de afgenomen Dienst. 

 

Overeenkomst: overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever inclusief deze AV. 

 

Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 4 onder 1 AVG.

 

Partijen: de partijen bij de Overeenkomst, Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

 

Software: de site(s) van Opdrachtnemer alsook de geleverde cloud software ter​ ondersteuning van het leerproces (het MyCademy platform).  

 

Platform:  het MyCademy platform dat te bereiken is via de Website.

 

Verwerken: het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 onder 2 AVG.

 

Verwerking: de verwerking van Persoonsgegevens door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst.

 

Website(s): tenzij expliciet anders vermeld betreft het hier alle internetsite(s) van​ Opdrachtnemer en haar handelsnamen. 

 

Artikel 1. Algemeen 

1.1 Deze AV zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer. De AV zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de Website(s).

1.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de AV te wijzigen door kennisgeving via e-mail, daarbij een termijn van vier (4) weken in acht nemende. De gewijzigde AV zullen op de Website(s) worden geplaatst. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wijst Opdrachtnemer alle algemene (inkoop) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

 

Artikel 2.Overeenkomst 

2.1 Een offerte of ander aanbod van Opdrachtnemer is vrijblijvend en is geldig voor de duur van dertig (30) dagen tenzij anders aangegeven op de offerte / het aanbod. Opdrachtnemer is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien Opdrachtnemer daartoe overgaat, geldt de offerte of het aanbod alsnog als aanvaard.

2.2 Opdrachtnemer is alleen gebonden aan een, door een potentiele Opdrachtgever gedane, (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkende aanvaarding van een aanbod van Opdrachtnemer, indien Opdrachtnemer de afwijkende aanvaarding schriftelijk uitdrukkelijk accepteert.

2.3 De Overeenkomst komt tot stand door: 

 1. de ondertekening van de offerte door Opdrachtgever; of
 2. de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de offerte of een ander aanbod van Opdrachtnemer. 

2.4 Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Opdrachtnemer werkzaamheden verricht of producten levert die binnen de omschrijving van de offerte of het aanbod vallen, dan wordt de offerte of het aanbod als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten of producten te leveren zonder een offerte af te wachten.

2.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan het accepteren van een Overeenkomst een kredietwaardigheidscheck uit te laten voeren. Afhankelijk van de uitkomsten van deze controle kan Opdrachtnemer aanvullende voorwaarden stellen aan het accepteren van de Overeenkomst en/of besluiten een Overeenkomst niet te accepteren. 

2.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Overeenkomsten niet te accepteren. 

 

Artikel 3. Duur en beëindiging

3.1 De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen geldt voor de Overeenkomst dat deze wordt aangegaan voor de duur van een (1) jaar en dat deze telkens stilzwijgend wordt verlengd met eenzelfde termijn.

3.2 De Overeenkomst kan schriftelijk opgezegd worden met een opzegtermijn zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien er geen opzegtermijn is opgenomen in de Overeenkomst dan geldt een opzegtermijn van een (1) maand tegen het einde van elke termijn. 

3.3 Een Overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd voor zover niet anders bij de Overeenkomst bepaald. 

3.4 Indien Opdrachtgever faillissement aanvraagt of in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of dit is verleend, de bedrijfsvoering staakt of in strijd handelt met de Overeenkomst, de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd of er beslag is gelegd (op een deel) van het vermogen van Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer het recht om de Overeenkomst op elk moment op te schorten of op te zeggen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.  

3.5 Aan het einde van de Overeenkomst verwijdert Opdrachtgever binnen twee (2) weken alle informatie met betrekking tot de aangeboden leermiddelen van alle digitale dragers van Opdrachtgever en haar Gebruikers onder straffe van een boete van € 500,- per dag dat dit niet gebeurd is na de hiervoor aangeven periode. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor dit (eventueel door een door Opdrachtnemer ingehuurde externe expert) te laten controleren. Opdrachtgever zal aan een eventuele controle volledige medewerking verlenen.

 

Artikel 4. Implementatie en configuratie 

4.1 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Opdrachtnemer zich inspannen de Diensten zo spoedig mogelijk te leveren conform de Overeenkomst. Door Opdrachtnemer bekend gemaakte termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.

4.2 Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Opdrachtgever alle informatie verstrekken waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk is, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de levering van de Diensten.

4.3 Opdrachtnemer zal de Dienst met zorg inrichten. Opdrachtgever zal de voor opname of verwerking in de Dienst benodigde materialen tijdig, met inachtneming van de overeengekomen termijnen en in een door Opdrachtnemer te bepalen format aanleveren.  Opdrachtgever staat er voor in dat zijn systemen – die onderdeel uitmaken van zijn infrastructuur – voldoen aan de specificaties van Opdrachtnemer om het door Opdrachtgever gewenste gebruik van de Dienst te bewerkstelligen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf zijn systemen – die onderdeel uitmaken van zijn infrastructuur –  installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)software en gebruiksomgeving daartoe aanpassen. 

 

Artikel 5. Account 

5.1 Opdrachtgever heeft een Account nodig om gebruik te kunnen maken van het Platform. Om over een Account te beschikken maakt Opdrachtnemer voor Opdrachtgever een Account aan, waarbij Opdrachtgever een (eenmalige) link ontvangt om zijn eigen wachtwoord in te stellen. Bij de eerste keer inloggen wordt Opdrachtgever gevraagd om een nieuw wachtwoord aan te maken.

5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het wijzigen en kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.  

5.3 Nadat de registratie is afgerond, kan Opdrachtgever direct inloggen op het Account en het Platform gebruiken. 

5.4 Opdrachtgever en haar Gebruikers moeten de verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim (laten) houden. Het is niet toegestaan gebruikersnamen, wachtwoorden en/of eventueel verstrekte alternatieve authenticatiemiddelen over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Opdrachtnemer hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen, wachtwoorden en/of eventueel verstrekte alternatieve authenticatiemiddelen en mag ervan uitgaan dat Opdrachtgever en haar Gebruikers die zich aanmelden met de gebruikersnaam, het wachtwoord van de Gebruiker en/of eventueel verstrekte alternatieve authenticatiemiddelen ook daadwerkelijk die Gebruiker is. 

5.5 Zodra Opdrachtgever weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen, wachtwoorden en/of eventueel verstrekte alternatieve authenticatiemiddelen in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Opdrachtgever daarvan Opdrachtnemer op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van Opdrachtgever om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.  

 

Artikel 6. Rechten en plichten van Opdrachtnemer 

6.1 Opdrachtnemer heeft het recht de Dienst (het Platform) van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten en gebreken te herstellen. Opdrachtnemer zal zich inspannen om eventuele fouten en gebreken in de Dienst op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten en gebreken worden hersteld.

6.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst. Opdrachtnemer zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en Opdrachtgever en haar Gebruiker(s) tijdig via e-mail en/of de Dienst van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. 

6.3 Indien een aanpassing naar het redelijk oordeel van Opdrachtnemer een aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van Opdrachtgever c.q. leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit c.q. leidt tot stoppen van het aanbieden van bepaalde functionaliteit, dan zal Opdrachtnemer daarvan Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 

6.4 Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor om bepaalde functionaliteiten op enig moment in het geheel niet meer aan te bieden via de Dienst, Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 

6.5 Omdat de functionaliteit van de Dienst aan meerdere Opdrachtgevers worden geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade in het kader van de in dit artikellid bedoelde omstandigheden. 

6.6 Opdrachtnemer is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de door Opdrachtnemer voorgeschreven procedure teneinde Opdrachtgever en/of haar Gebruikers in staat te stellen toegang te verkrijgen tot de Dienst, zonder dat hierdoor een recht op ongedaanmaking of schadevergoeding van Opdrachtgever tegenover Opdrachtnemer ontstaat. Opdrachtnemer zal in een dergelijk geval Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. 

6.7  Opdrachtnemer zal wegens buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige ongedaanmaking of schadevergoeding tegenover Opdrachtgever gehouden zijn. 6.8 Opdrachtnemer heeft het recht de gebruiksrechten ten aanzien van de Dienst (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Opdrachtgever:

 1. enige verplichting tegenover Opdrachtnemer niet nakomt; 
 2. in strijd handelt met deze AAV; 
 3. en/of naar de mening van Opdrachtnemer een storing c.q. vertraging van de Dienst veroorzaakt. 

Opdrachtnemer zal Opdrachtgever van tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd.

6.9 Opdrachtnemer heeft het recht om te allen tijde de inhoud van de Opleidingscatalogus welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst te wijzigen. Het betreft hier zowel toevoegingen aan als het verwijderen van kennisproducten uit de Opleidingscatalogus gedurende de looptijd van de Overeenkomst.  

 

Artikel 7. Gebruiksregels

7.1 Opdrachtgever mag het Platform en eventueel geleverde andere Diensten uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf conform de Overeenkomst gebruiken en inzetten. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Platform aan derden ter beschikking te stellen tenzij hier expliciet afspraken over zijn gemaakt in de Overeenkomst. 

7.2 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van zijn Gebruikers bij hun gebruik van de Dienst. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van Gebruikers in verband met alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan het door de Gebruikers gebruiken van de Dienst.

7.3 Opdrachtgever garandeert dat het Platform niet zal worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via het Platform materialen aan te bieden, op te slaan of te verspreiden die:

 1. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
 2. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel naar mening van Opdrachtnemer smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 3. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden; of
 4. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten.

7.4 Opdrachtgever bepaalt welke data met behulp van het Platform wordt opgeslagen en op welke wijze Opdrachtgever en zijn Gebruikers van het Platform gebruik maken. Opdrachtnemer heeft geen kennis van die data en het gebruik van het Platform door Opdrachtgever en/of zijn Gebruikers. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de data en het gebruik van het Platform rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. 

7.5 Indien Opdrachtnemer constateert dat Opdrachtgever de AV of de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Opdrachtnemer zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Opdrachtnemer is in voorkomend geval gerechtigd om de toegang door Opdrachtgever tot het Platform tijdelijk te blokkeren of te beperken en/of de toegang tot bepaalde data te blokkeren en/of te (laten) verwijderen. In urgente of ernstige gevallen kan Opdrachtnemer zonder waarschuwing ingrijpen. In verband met het voorgaande is Opdrachtnemer echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade.

7.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct instellen van de rechten per Gebruiker. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle (gevolg)schade wegens het verkeerd instellen van deze rechten. 

 

Artikel 8. Beschikbaarheid en ondersteuning 

8.1 Opdrachtnemer spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van het Platform. Opdrachtnemer staat uitdrukkelijk niet in voor het (ongestoord) functioneren hiervan. 

8.2 Opdrachtnemer spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van het Platform zonder dat daardoor evenwel de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en haar Gebruikers wordt weggenomen voor afdoende beveiliging van haar systemen, gegevens en andere, al dan niet gevoelige, informatie.  

8.3 Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever en haar Gebruikers ondersteuning bij het gebruik van het Platform. 

 

Artikel 9. Prijzen en betalingstermijn 

9.1 Alle prijzen op zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. 

9.2Indien Opdrachtnemer binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum geen betaling heeft ontvangen, mag Opdrachtnemer de wettelijke rente in rekening brengen.

9.3 Onverminderd haar overige rechten is Opdrachtnemer gerechtigd toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien zij na het verstrijken van de betalingstermijn van dertig (30) dagen na de factuurdatum geen betaling heeft ontvangen.  Bij een (tijdelijke) uitsluiting of blokkade van de Dienst heeft Opdrachtgever nooit recht tot enige schadevergoeding. 

9.4 Ter zake het aantal afgenomen licenties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Opdrachtnemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs. 

 

Artikel 10. Gegevensbeheer en Persoonsgegevens 

10.1 Opdrachtnemer verwerkt Persoonsgegevens van Opdrachtgever en haar personeel bij uitvoering van de Dienst. Ten aanzien van de omgang met deze Persoonsgegevens gelden de afspraken zoals opgenomen bij deze Overeenkomst.

10.2 Opdrachtgever die een Overeenkomst aangaat met Opdrachtnemer geeft Opdrachtnemer het recht zijn bedrijfsnaam en bedrijfslogo te vermelden als klant van Opdrachtnemer. De vermelding vindt alleen plaats op de Website(s) en zal niet gebruikt worden in externe marketing uitingen. Indien Opdrachtgever dit niet (langer) wenselijk acht, kan Opdrachtgever dit schriftelijk aangeven aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal in voorkomend geval alle vermeldingen van Opdrachtgever verwijderen van de Website(s).

10.3 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om recensies die zijn geplaatst op haar Websites te gebruiken voor marketingdoeleinden. 

 

Artikel 11. Communicatie 

11.1 Iedere communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in het kader van de Dienst kan elektronisch geschieden, waaronder per e-mail of via de Dienst, behoudens voor zover in de Overeenkomst daarvan wordt afgeweken of dwingend rechtelijke verplichtingen zich daartegen verzetten. 

11.2 De door Opdrachtnemer opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. 

11.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. 

 

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten 

12.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Dienst alsmede op andere door Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst ontwikkelde en/of beschikbaar gestelde materialen berusten bij Opdrachtnemer of bij de derde van wie Opdrachtnemer het recht heeft verkregen om de betreffende delen van de Dienst aan Opdrachtgever en/of haar Gebruikers ter beschikking te stellen. Opdrachtgever krijgt hierop uitsluitend de gebruiksrechten zoals in dit artikel wordt omschreven of zoals elders uit de Overeenkomst voortvloeit.  

12.2 Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Dienst te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden zoals die in de Overeenkomst zijn vastgelegd. 

12.3 Opdrachtgever staat er voor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden. 

12.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de materialen zoals door Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst ontwikkelde en/of beschikbaar gesteld te kopiëren, aan te passen, te decompileren, te vertalen of te veranderen, behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer en, behoudens voor zover wettelijk toegestaan. 

12.5 Opdrachtgever mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot de rechten van Intellectuele Eigendom niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is. 

12.6 Indien Opdrachtgever door een derde aansprakelijk wordt gesteld met betrekking tot een mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk te informeren. Tevens zal Opdrachtgever de derde per direct verwijzen naar Opdrachtnemer in het kader van dit mogelijke inbreuk. Opdrachtnemer zal te allen tijde de door een derde aanhangig gemaakte zaak overnemen. 

12.7 Opdrachtgever heeft zelf ook de mogelijkheid om (Digitale) Leermiddelen en/of andere materialen toe te voegen aan het Academy platform. Het intellectueel eigendom van deze materialen blijft ten alle tijde bij Opdrachtgever en/of haar partners.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid 

13.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade, geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Opdrachtnemer, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald met een maximum van € 1.250.000,- (één miljoen tweehonderdvijftig duizend euro). 

13.2 Vindt geen uitkering plaats, dan is de aansprakelijkheid per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst betaalt gedurende zes (6) maanden.

13.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat 

Opdrachtgever de schade binnen dertig (30) dagen na ontdekking daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. 

13.4 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

Eveneens uitgesloten is aansprakelijkheid voor schade als gevolg van: 

 1. onoordeelkundig en onrechtmatig gebruik van de Website en/of de Dienst; 
 2. gebrekkig functioneren van een Leverancier en/of haar diensten;
 3. inbreuk op rechten van derden welke veroorzaakt worden door producten en/of diensten welke Opdrachtnemer inkoopt bij Leveranciers. 

13.5 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

13.6 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot herstel van gegevens die verloren zijn gegaan of vergoeding van schade veroorzaakt door het verloren gaan van gegevens. 

 

Artikel 15. Overmacht 

15.1 In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) door buiten de macht van Partijen gelegen omstandigheden (waaronder mede verstaan: overmacht van toeleveranciers van Opdrachtnemer, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door toeleveranciers van Opdrachtnemer, netwerkaanvallen, (d)dos-aanvallen, aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, gebrekkigheid van apparatuur, programmatuur of materialen van Opdrachtgever of derden, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van het internet, storingen in computernetwerk- of telecommunicatie faciliteiten die niet onder beheer van Opdrachtnemer staan, oorlog, overstroming, brand, vorst, bliksem, watersnood, werkbezetting, arbeidsgeschil, staking c.q. storingen, algemene vervoersproblemen, mobilisatie, inbeslagname van goederen, handelsblokkade, het ontbreken van transportmiddelen en een algemeen gebruik van voorraden welke het ongestoorde nakomen van de Overeenkomst, waaronder het functioneren of de toegankelijkheid van de Dienst dan wel andere diensten verhinderen of onredelijk kostbaar maken, zal een eventuele verplichting tot nakoming worden opgeschort voor een periode gelijk aan de duur van voornoemde omstandigheden. 

15.2 Indien het nakomen van de betreffende verplichting onmogelijk is geworden ten gevolge van overmacht voor een periode van meer dan zes (6) maanden heeft elke partij het recht om de Overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. 

15.3 Ingeval van overmacht is Opdrachtnemer nimmer tot enige ongedaanmaking of schadevergoeding tegenover Opdrachtgever gehouden. 

 

Artikel 16. Geheimhouding 

16.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst. 

16.2 Partijen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.

16.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij of dit naderhand is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd en deze derde daartoe niet verplicht was. 

16.4 Beide Partijen zullen vertrouwelijke informatie strikt geheim houden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

16.5 Indien een Partij een bevel tot afgifte van vertrouwelijke informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft hij het recht om tot afgifte over te gaan. De verstrekkende Partij wordt echter zo spoedig mogelijk (vooraf) over het bevel geïnformeerd, tenzij dit niet is toegestaan. Indien de verstrekkende Partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kort geding), zal de ontvangende Partij wachten met afgifte tot hierop is beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

16.6 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zo lang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

17.1 Op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

17.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een Overeenkomst tussen Partijen, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem te Nederland kennis. 

 

Artikel 18. Slotbepaling 

18.1 De Overeenkomst bevat alle afspraken tussen Partijen en treedt in de plaats van alle andere afspraken, toezeggingen en overeenkomsten ter zake tussen Partijen. 

18.2 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zijn door Opdrachtgever behoudens uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer niet aan derden overdraagbaar. 

18.3 Opdrachtnemer mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. 

18.4 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst onverbindend of ongeldig mochten blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden teneinde vervangende bepalingen overeen te komen welke de bedoeling van Partijen zo dicht mogelijk benaderen.